Dear Malawian Friends / Okondedwa Malawi
A gift for you in this special season / A mphatso kwa inu mu nyengo yapadera.

In your country’s languages / M’zinenero dziko lanu:
VISIT…

AFRICA: Malawi

Don’t miss out – Jesus is coming soon to judge all / Musati muphonye kunja – Yesu akubwera posachedwapa kudzaweruza onse.

Please share the gift / Chonde kupatsa.
God bless you

Mulungu akudalitseni

MINISTRIES: FREE gift for MALAWI – please share.
%d bloggers like this: